Uğur Dündar – Sinan Meydan : Atatürk düşmanının ibretlik sorularına, Atatürk’ten tokat gibi cevaplar!..

3 Haziran 2015 Uğur Dündar Facebook: halkinsozcusu Twitter: ugurdundarsozcu E-mail: ugur.dundar@ugurdundar.com.tr   Sos­yal med­ya­da bir Ata­türk düş­ma­nı, Ata­türk­çü­le­re, ce­vap­la­ma­la­rı için 15 so­ru (!) sor­muş! Ak­lın­ca da “A­ta­put­çu­” de­di­ği biz Ata­türk­çü­le­rin bu so­ru­la­ra ce­vap vere­me­ye­ce­ği­ni be­lirt­miş! Alın­tı­la­dı­ğı­mız so­ru­lar doğ­ru­dan Ata­tür­k’­e so­rul­du­ğu için, ce­vap­lar da Ata­tür­k’­ün ağ­zın­dan ve­ril­di. SO­RU 1: MÜS­LÜ­MAN­SAN Hİ­LA­FE­Tİ NE­DEN KAL­DIR­DIN? CE­VAP: Ku­r’­an’­da di­ni/si­ya­si yet­ki­le­re sa­hip bir li­der an­la­mın­da ha­li­fe­lik yok­tur. Ken­di­ni “Al­la­h’­ın

Read more