Kürtler, Türk müdür?

Elege_Yaz_t_Kürtler’in durumu nedir? Kürtler; ayrı bir millet midir?

HAYIR! KÜRTLER, AYRI BİR MİLLET DEĞİLDİR. Ya nedir?

KÜRTLER DE; AZERİLER, TÜRKMENLER, KAZAKLAR, KIRGIZLAR, ÖZBEKLER V.B. GİBİ, TÜRK MİLLETİNİ OLUŞTURAN ÜYELERDEN BİRİDİR. KÜRTLER DE, TÜRK’TÜR. HEM DE EN AZ; AZERİLER, TÜRKMENLER, KAZAKLAR, KIRGIZLAR, ÖZBEKLER V.B. KADAR TÜRK’TÜR.

Bunları niçin yazıyoruz?

Senelerdir süregelen: “Kürtler, Türk değil, ayrı bir millettir.” ihanetine son vermek için.
Milliyetçiliği anlayamamış bazı milliyetçiler de: “Kürtler, Türk’tür. O halde Kürt yoktur.” yanlışına düşmüşlerdir. Onlara da, buradan gerçek tarihi öğretmek için.

TÜRK; büyük ve ulu bir çınarın gövdesi gibidir. Yani;

Saka’lar, Hun’lar, Avar’lar, Çerkes’ler, Cücen’ler, Hazar’lar, Göktürk’ler, Uygur’lar, Karahanlı’lar, Karahitaylı’lar, Akkoyunlu’lar, Karakoyunlu’lar, Türkiş’ler, Oğuz’lar, Onoğuz’lar, Dokuzoğuz’lar, Salur’lar, Bozok’lar, Üçok’lar, Kuman’lar, Kırgız’lar, Karluk’lar, Karaçay’lar, Çuvaş’lar, Özbek’ler, Türkmen’ler, Azeri’ler, Kazaklar, ”KÜRT’ler” ve diğer Türk boyları; büyük ve ulu Türk çınarının, büyük veya küçük dallarıdır.

”Kürtler; Türk Milleti’ni meydana getiren üyelerden biridir. Türk Milleti’ni oluşturan diğer herhangi bir üye kadar, Kürt’ler de gerçektir ve onlar kadar Türk’tür” denmiş olsaydı, bugün Türk Milleti’nin, ”Kürt Milliyetçiliği” diye bir sorunu olmazdı.

Peki, Kürtler’in, Türk soyundan olduklarını nereden biliyoruz? Kürtler’in, Türk soyundan olduklarına dair bilimsel bir kanıt var mı?

Var! Orhun Abideleri’nden 1250 yıl önce, Göktürkler devrinde taşlar üzerine kazınmış, Türk tarihi demek olan Yenisey Yazıtları’ndan biliyoruz.

Yenisey Yazıtları’ndan, Elegeş Yazıtı denilen mezar taşındaki Göktürkçe yazıda şöyle denilmektedir:

“Ben, bey olduğum için Kürt ilinin hanı Alp Urungu’nun altın okluğunu belime bağladım. Otuz dokuz yaşında, yurduma doymadan, mavi semâdan, güneşten, aydan, eşimden, oğlumdan, sizlerden ayrıldım.”

Yenisey Yazıtları’ndaki bu ifade, iki şeyi kanıtlamaktadır:

Kürtler, bütün diğer Türk boyları gibi yaşamış ve yaşamakta olan bir topluluktur.
Kürtler de, Türk’tür!
Nereden belli?

Adı geçen kişinin, bey olabilmesinden belli. Çünkü, o zamanlar, Türk olmayan hiç kimse bey olamazdı. Ek bilgi olarak; MUSTAFA GÖKMEN de, ”Eski Türk Kitabeleri” adlı kitabında: “Bu kitabeden, Kürtler’in de, Orta Asya’dan gelme bir Türk boyu olduğu kesinlik kazanıyor” diyor.

Kanıtlamaya devam ediyoruz…

KÜRTLER, TÜRK SOYUNDAN MI?

Prof. Dr. M. Fahrettin KIRZIOĞLU; ”Kürtler’in Türklü’ğü” adlı kitabının değişik yerlerinde şöyle yazıyor:

“Bizim araştırmalarımıza göre, M.Ö. 7. Yüzyılda, Orta Asya’nın doğusuna egemen Hunlar(Hiyung-nu) kolundan gelip, Tanrıdağlar bölgesine yerleşerek burada Karluk ve Abdal/Haptal(Heptalit) adıyla tanınan Oğuzlar’a karşılık; Saka(İskit) birliği içindeki Oğuzlar’ın karlı-dağ/yaylak bölgelerinde yaşayanlarına, Kürt ve bunun benzeri adlar verilmiştir. Yani, Karluk/Abdal urukları, Hunlar kolundan olup; Kürtler ise, Sakalar(İskitler) topluluğundaki yüce dağlar bölgesinde yaşayan Oğuzlar’dandır.”
“100. Doğu boylamı bölgesinde, Yenisey-Kürtleri’nden ve 1300 yıldan önce kalan Elkan Alp Urungu’nun yazılı mezar taşında, zengin hayvan sürülerinden de bahsediliyor ve buradaki Kürt adlı güçlü uruğun, Türk soyundan olup, Türkçe konuşup yazdığı gösteriliyor. Asya’nın bu kadar doğu ve kuzey kesimine, eskiden hiçbir İran’lı veya Aryanî kavim gelmemiştir. Yenisey başları, Türklerin anayurdunun kuzeydoğu kesimidir.”
“1597’de, Bitlis’te yazılan ilk Kürt tarihi, Farsça Şerefnâme’de; Dicle Kürtler’i sayılan Kürmançlar’ın, Oğuzlardan geldiği, Millî Kürt destan ve ananelerinden alınarak, şu dört kanıtla belgelenmiştir.”
Kürtler, Cen Tâifesi’ndendir. (Yani; Selçuklu, Akkoyunlu ve Osmanlı soy kütüklerinde, onların atalarının geldiği Çin/ Doğu Türkistan ülkesi halkından; Karahanlılar, Gürcistandaki Orbelliler, Ahlat,Muş,Bitlis,Bingöl bölgelerindeki Mamık ve Konak Kardeşler uruğu/, Karakoyunlular gibi, Kürtler de, Çin’den gelmedirler.)
Bütün Kürtler; Bokth ile Beçen (Peçen) adlı iki kardeşten türemişlerdir. (Yani; bütün Dicle Kürtler’i/ Kürmançlar, 12 boy Bozoklar ve 12 boy Üçoklar koluna ayrılan 24 Oğuz boylarının, Üçoklar/İçoğuzlar kolundan. Bokhtşn=Bokhtlara adını veren Bogduz ile, Becenevi/Peçenek’e adını veren Beçen’den türeme sayılırlar.)
İslâmdan önceleri, Kürtler; Türkistan’ın ulu kağanlarından Oğuz Hanlılar’a tâbi olup, onların soyundandırlar.
Dede Korkut Oğuznâme’lerindeki; kütük ve bilgilere uyan ve Kürt Oğuznâmesi sayılan bir millî destanın özetini de şöyle veriyor:

”Oğuz Han(lılar) uzaktan duyup öğrenerek, İslâm dinini benimsediklerini arz eylemek üzere, (622-632 arasında) Hazreti Muhammed’e, elçi olarak, Kürtler’in Elbeğisi (sülâlesinden), Bogduz-Aman adlı korkunç görünüşlü ve dev yapılı birisini gönderdiler. Bu korkunç yüzlü elçi de, uruğunu ve boyunu soran Hz. Peygambere: ”Kürtler tâifesindenim” dedi.”

Dil bakımından:

Edip YAVUZ Bey (Tarih Boyunca Türk Kavimleri adlı kitabında): Kürtçe’nin, ana kuruluşu bakımından, Türkçe’nin aynısı olduğunu, tümce kuruluşunda önce özne, sonra mefûl ve eylemin de en sonda bulunduğunu ve dilde de Türkçe sözcüklerin çoğunlukta olduğunu belirtmektedir.

Sözcüklerin kökenine gelince; Saint Petersburg Akademisi’nin yayımladığı, 8528 sözcüklü Kürtçe-Rusça-Almanca sözlükte:

3000 öz Türkçe sözcük, 2000 Türkçeleşmiş sözcük, 1240 Zint, 1030 Türkçeleşmiş Farisî, 370 eski Pehlevî, 300 yerel Kürtçe, 108 Gildani ve 60 Kafkas Türkçesi’ne (Azeri, Çeçen, Çerkes) ait sözcükler vardır.

Sözlüğün, Türkçe’ye çevirisini yapan, Şerefhan’ın akrabası Bitlisli bir kişidir. Burada, Kürtçe diye gösterilen 300 sözcüğün, 107’sinin dağ ve yayla isimlerine ait Türkçe sözcüklerden alındığı, yani Türkçe olduğu görülmektedir. Bu durumda, Kürtçe’yi oluşturan 8500 sözcüğün, 5080 kadarı tamamen Türkçe’dir. Osmanlı ve Selçuklular’ın kullandıkları sözcükleri de kökenine göre ayırsaydık, bundan farklı bir durumla karşılaşmayacaktık.

Kürtçe’ye de; Farsça’dan, Arapça’dan geçmiş sözcükler vardır. Nasıl ki, Selçuklular’ın; sarayda, dergâhta, divânda, Farsça; Osmanlılar’ın da, Farsça, Arapça ve Türkçe karışımı bir dil konuşmaları, onların Türklüğü’nü inkâr ve kayıp ettirmezse, yine diğer dillerden sözcükler almış olan; Kürmanç ve Zazalar’ın da, Türklüğü ve Oğuz soyundan geldiği inkâr edilemez.

Buna göre; ırk(soy) özellikleri gibi, dilleri de; Kürmanç ve Zazalar’ın, Oğuz soyundan gelme Türkler’den olduklarının bir belgesidir.

KÜRTLER’de, Oğuzlar’ın izlerinden üç özellik yaşamaktadır:

Kaşgarlı Mahmud’un belirttiği gibi, Türk dilindeki dokuz sesli ve öteki sessiz harflerin diğerlerini, Kürtler’de de görmekteyiz. Türkçe’de olmayan sesler, Kürtçe’de de yoktur.
Oğuzlar’la, Kıpçaklar’ın kelime başlarındaki, Y seslerini yutarak konuştuklarını, Kaşgarlı Mahmut, Divanı’nda belirtmektedir. Kürtler de, Oğuzlar gibi bu özelliği yaşatagelmişlerdir.
Yine, Divan-ı Lûgat’it Türk’de, Kaşgarlı Mahmut diyor ki: ”Oğuzlar, bâzen kelime başlarına Kh sesini katarak söylediklerinden, benim atalarımın bey ve kumandan anlamındaki ünvânı olan, Arapça amiri de, Khamir biçiminde söylerler. Bu özellik de, bugün, Kürtler’de yaşamaktadır.

Hem soy hem de dil konusunda verdiğimiz bu kanıtlar, Kürtler’in de, Türk soyundan geldiğini kanıtlamaktadır.

Ziyâ GÖKALP: “Kürtler’i sevmeyen bir Türk varsa, TÜRK değildir. Türkler’i sevmeyen bir Kürt varsa KÜRT değildir.”

Yayının oluşturulma tarihi: 24 Temmuz 2013

Kaynak: http://bozkurt-turk.blogspot.com.au/2013/09/kurtler-turk-mudur.html

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply