Kimdir bu Çerkesler? Nereden çıkmışlardır? Nerelerde yaşamışlardır?

Bu konuyla ilgili birçok araştırma yapılıp kitaplar yazılmıştır. Her ne kadar yazımda bu çalışmalardan yararlansam da, konuyla ilgili fazla detaya girmeden, sıra dışı, birazda ezber bozan bir yaklaşımda bulunarak genel bir ön bilgi vermek istiyorum.

Naguma Şora Beçmırza, Aytek Namitok, Met Cenetıko Yusuf İzzet Paşa, İsmail Berkuk Paşa, Mehmet Fetgeri Şoenu son dönem tarihçi yazarlarımızdandır. Bunlarında yararlandığı birçok Avrupalı, Rus ve Sovyet araştırmacı-tarihçiler vardır. (Herodot, Strabon, Prokopius, Prof Hommel, Prof. A.Writhte, N.Marr, Arthur Byhan, Morgan, N.Adontz, R.A.Fessenden, Turtsaninov, bunlardan birkaçıdır.)

Antropologlar insan ırklarını; Negrotik (Siyah), Mongoloit (Sarı), Caucasian (Beyaz) olmak üzere üç ana guruba ve bunların alt guruplarına ayırırlar. Beyaz ırkın atasını da Kafkasyalılar’a bağladıklarından isim olarak Caucasian demişlerdir. Beyaz ırkın atası olarak gösterilen Kafkasya’nın otokton halkları kendilerine münhasır “Kas” ırkındandır.

Sind, Meot, Axın, Hanox, Kerket, Bask, Dzix, Kimmer, Hatti, hepside aynı kökene sahip Çerkesler’in ortak atalarıdır. Ama bunlar bile tarihi açıdan bakıldığında gençtirler.

Aradan geçen binlerce yılın verdiği değişimle aynı ırktan olmasına rağmen farklı milletler oluşmuştur. Çerkes diye kastettiğim (Adığe, Abaza, Wubıx) lar olmasına rağmen mesela Abazaların (Rusça; Abhaz, kendi dillerince Apsuwa, Adığece; Adzığa dedikleri) Kafkasyanın güney bölümümde yaşayanları artık kendilerine Çerkes demezler. Onlar artık zamanın şekillendirmesi neticesinde dilleriyle kültürleriyle, vatanlarıyla, kendilerine has yapısıyla ayrı bir millet olmuşlardır.

Çerkesler’in ataları kadim çağları inanç ve kültür yönünden etkilemiş büyük medeniyetler kurmuşlardır. Yayıldıkları coğrafya ise Kafkasya, Anadolu, Asya’nın çeşitli bölgeleri, Hindistan, Mezopotamya, Ortadoğu, Yunanistan, İtalya, İspanya, İrlanda, Kuzey Afrika, Yukarı ve Aşağı Kadim Mısır’dır. Tarih içinde bu insanların birbiriyle irtibatları, ilişkileri bir müddet devam etmiştir. Zamanla Akdeniz kuşağında ve çeşitli yerlerde yaşamış olanlar gücünü yitirmiş, asimile olmuş, kaybolmuşlardır. Bu bölgelere göre daha izole ve korunaklı olan Kafkasya’dakiler hayatta kalabilmiş günümüze kadar varlığını sürdürebilmişlerdir. Kadim çağlarda bu bölgelerde yaşayan Çerkesler’in kurduğu medeniyetlere ilişkin eserler ve bu yerlerin kadim isimleri buralarda Çerkes unsurunun varlığına delil teşkil etmektedir. Ve Çerkesler kurdukları medeniyetleri Tek Tanrı inancı üzerine inşa etmişlerdir. Zamanla atalarımız Yukarı ve Aşağı Mısıra da yerleşmiştir. Kadim Mısır Medeniyeti Oziris kültü bunların eseridir. “RA” Çerkesler’in Tanrıya atfettikleri bir sıfatı, onun bir formudur. (Daha sonra bu Oziris kültü üç semavi dinin çıkış noktası olacaktır.) Tufan sonrası dünyada bilinen en eski tevhid dini budur. M.Ö. 2.600’e firavun hanedanlıkları zamanına tarihlenen bu devasa piramitlerin, zaman içinde teknolojinin, bilimin ilerlemesi ve konuyla ilgili araştırmacı, uzmanların çoğalmasıyla bunların en az 12.000 yıllık tarihi bir geçmişe sahip oldukları tespit edilmiştir. Yani kısaca piramitleri yapanlar Adığeler’in atalarıdır.

Yukarıda Kafkasya’daki atalarımızı Sind, Meot, Axın, Hanox, Kerket, Bask, Dzix, Kimmer, Hatti, gibi isimlerle zikretmiştik. Bununla beraber tarihi inkişafların neticesinde etnik yapımıza Alan, Sarmat, İskit gibi unsurlar karışmadı deyemeyiz. Akdeniz kuşağı ve dünya coğrafyasındaki uzantılarımız; Aloit, Aynu, Dravit, Buroşask, Etrüsk, Kelt, Bask, Tinit, Xigsos, Amazon, Paleasg, Attike, Şardana, Tuareg, Berberi, Med, gibi isimler taşıdı. Tabi bunları günümüz Adığeler’i ile bire bir örtüştüremeyiz ama aynı yerden çıkan bir elin parmakları ve etki altındaki topluluklar gibi sayabiliriz. Peki bu ataların ataları kimlerdir, nerelidir? Evet insanlık tarihinin belki de milyon yıl geriye gidebileceği bir geçmiş.

Batık kıta Mu ve Atlantis’i bir çoğunuz duymuşsunuzdur. İşte Adığe, Abaza, Wubıxların kökeni bu kadim medeniyetlere kadar uzanıyor! Dünyada yaşanan tufanlar, kozmik felaketler, tektonik hareketler öncesinde ve sonrasında bizler kürrey-i arzda medeniyetler kurmuş bir neslin çocuklarıyız. Ruslar’ın bırakın Çerkes soykırımını tanımasını, insanlık tarihinin karanlık kalmış yüzünün aydınlatılması için tüm dünya devletlerinin bir araya gelip Çerkesler’i ve Kafkasya’yı koruma altına almaları gerekir. Çünkü; Mu ve Atlantis’ten geride kalan orjinaline en yakın nesiller Adığe, Abaza, Wubıxlar’dır. İnsanlık tarihinin karanlıkta kalmış yüzünün aydınlatılması Çerkes kültüründe, dilinde, mitolojisinde, etnolojisinde saklıdır. Bu yüzden Çerkesler dünya da insanlık tarihi açısından çok önemlidir.

Zamanında atalarımız bulundukları yerlerde kurdukları uygarlıklarla bir fikir, felsefe, inanç oluşturmuşlardır. Ünlü tarihçi Aleksander Başmakof insanlığın geçmişinin gizemi hakkında şunu yazmıştır. “Tarih öncesi devirlere ilişkin anahtarlar, Kafkas ve Pirene (Bask) dağlarının yüksek vadilerinde yaşayan kavimlerin elindedir.”

Şimdi diyeceksiniz ki nereden çıktı bütün bunlar? Aslında mesele çok yönlü kompleks bir konudur. James Churchward’ın “Mu Kıtasıyla ilgili kitapları” , Cihangir Gener’in “Ezoterik Batıni Doktrinler Tarihi” kitabı ve Ergun Candan’ın “Antik Mısır’ın Sırları” kitabını okursanız bu konuyla ilgili bir alt yapı oluşturmuş olursunuz.

Mamış Şıble

KAS IRKININ YAYILMA ALANLARI

* Japonya adalarının (Honda) en eski yerlileri Aynular Kafkas asıllıdırlar. Japonlar Aynular’a karşı savaşan savaşçılarına Samuray derlerdi.

M.Larousse – Japonya bahsi

 

* Hindukuş dağlarında yaşayan Buruşask halkı Çerkesçe konuşurlar. “Eski Kaspi dili”

Kars Tarihi (Say.29) – Fahrettin Kırgızoğlu

 

* Eski Hindistan’ın yerli halkı Dravitler Abazaca konuşurlar.

Kars Tarihi (Say.29) – Fahrettin Kırgızoğlu

 

* Cezayir ve Fas’taki Atlas dağlarında yaşayan Berberi halkı Kafkas kökenlidir.

M.Larousse – Berberi bahsi

 

* Avrupa medeniyet ve kültürünün sahibi olan Etrüks halkının Çerkes kökenli olduğu bilim adamlarınca kabul edilmektedir.

A.Britanika Ansiklobedisi

 

* Urartu ve Mitanni dili Asyanik diller içine girer. Ve bugünkü Kafkas dillerinde yaşamaktadır.

Kars Tarihi (Say.58) – Fahrettin Kırgızoğlu

 

* Lidya dili ile İtalya’daki Etrüks dili arasında akrabalık olduğu ve Etrüks dili ile Meonya, Hatti, Urartu dillerinin aynı kökten olduğunu arkeolojik buluntularda desteklemektedir.

Yakın Şark 2 – Ord.Prof. M.Ş.Günaltay

 

* Urartu, Sümer ve Elam dilleri Kafkas “Çerkes” dilleri ile akrabadır.

N.Adontz (Say.207)

 

* Sayce ve Hrozny’e göre Hatti – Hititler Kafkaslar’dan gelmişlerdir.

Yakın Şark 2 – Ord.Prof. M.Ş.Günaltay

 

* İspanya’nın Prene dağlarında yaşayan Basklar Abazaca konuşurlar.

Tarihte Kafkasya – General İsmail Berkok

 Kaynak: http://www.cerkes.net/tarih/atalarimizin-atalari-t21859.html

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply